fotogalerij

Zorg & ondersteuning

In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen.  

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij het volgende beschreven:

 

 • op welke wijze wij onze basisondersteuning hebben ingericht; ·
 • welke extra hulp wij kunnen geven aan een leerling;
 • wie die extra hulp aan een leerling geven;
 • wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft;
 • onze ondersteuningsgrenzen

 

Hieronder leest u een korte samenvatting van ons SOP:

 

Vijf niveaus van ondersteuning

We onderscheiden bij ons op school en binnen de cyclus van de ondersteuning 5 onderwijsniveaus:

niveau 1           algemene, reguliere en preventieve ondersteuning in de groep

niveau 2           lichte ondersteuning in de groep

niveau 3           extra ondersteuning in de groep (met eventueel extra hulp buiten de groep)

niveau 4           speciale ondersteuning met externe hulp

niveau 5           plaatsing op een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs


Elke school beschrijft binnen de kaders van het passend onderwijs welke basisondersteuning zij kunnen bieden aan kinderen. Onder de basisondersteuning wordt datgene verstaan wat op de school in de basisstructuur aanwezig is om dit aanbod mogelijk te maken; wat er binnen de stamgroep of binnen de school zonder externe expertise kan worden geboden aan de kinderen. Het grootste deel van de leerlingen heeft een onderwijsbehoefte wat past binnen deze basisondersteuning.

Wij gaan uit van een sterke basis met een stevig fundament. Wij geven ons onderwijs op een adaptieve wijze vorm, waarin wij de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal stellen. Onze school is een zogeheten ‘smalle zorgschool’. Dat wil zeggen dat binnen onze basisondersteuning geen expertise op het gebied van cluster 1,2,3 of 4 aanwezig is en wij hiervoor gespecialiseerde ondersteuning moeten inschakelen. In grote lijnen valt binnen onze basisondersteuning:

 

 • Dyslexiezorg
 • Ondersteuning rondom rekenproblemen
 • Ondersteuning bij sociaal emotionele problematiek
 • Meerbegaafdheid

 

Een uitgebreide onderbouwing van onze basisondersteuning is te vinden in ons schoolondersteuningsprofiel. 


De mogelijkheden voor extra ondersteuning

Extra ondersteuning “Steun waar nodig” (Binnen de basisondersteuning)

Als de stamgroepleider merkt dat de ondersteuning die de stamgroepleider biedt in de groep, door bijvoorbeeld extra instructies of individuele aandacht, niet meer voldoende is voor het kind, dan meldt de stamgroepleider een kind aan voor een kindbespreking. Er wordt dan samen met de intern begeleider gekeken naar de mogelijkheden binnen de stamgroep en er wordt geïnventariseerd wat er nodig is om dit kind optimaal tot leren of tot ontwikkeling te laten komen. Daarnaast hebben wij voor de lichte ondersteuning de mogelijkheid om een onderwijsassistent in te zetten en hebben wij een pedagogisch professional op school.


Extra (specialistische) ondersteuning “Speciaal als het moet” (Buiten de basisondersteuning)

Mochten wij binnen onze stamgroep of binnen de school de ondersteuning die een kind nodig heeft niet kunnen bieden, dan schakelen wij in eerste instantie onze schoolpsycholoog in en informeren wij het samenwerkingsverband (SWV). Op deze manier bekijken we met behulp van een specialist wat wij als school nodig hebben om het kind te bieden wat hij nodig heeft. Binnen de specialistische ondersteuning valt ook de aanvraag voor een plekje in het speciaal onderwijs, wanneer dit het meest wenselijk lijkt voor het kind. Samen met het SWV wordt er een toelaatbaarheidsadvies opgesteld en wordt er toegewerkt naar een toelaarbaarheidsverklaring om toegelaten te worden op de school voor speciaal (basis) onderwijs. Dit gaat altijd in samenspraak met de ouders en eventueel het kind. 


De grenzen aan ondersteuning

Het kan voorkomen dat wij tegen de grenzen van ondersteuning aanlopen, dat komt voor in de volgende situaties: 

 

 • Als een kind dermate ernstige gedragsproblemen heeft, die leiden tot een voortdurende verstoring van de rust en de veiligheid in de groep en/of de school en wij binnen ons netwerk niet binnen de school externe hulp kunnen inschakelen, zijn de grenzen van ons ondersteuningsaanbod bereikt.
 • Als een kind niet in staat is om ons leerstofaanbod te verwerken, uitgaande van de minimale beheersing van de leerstof eind groep 6, waarbij een kind zeer moeilijk lerend is en een kind geen vorderingen meer maakt in de leerstof.   
 • Ook is het een grens van ons passend onderwijsaanbod als het kind niet of nauwelijks in staat is voldoende zelfstandig te functioneren; het onderwijs aan de kinderen zodanig beslag legt op de tijd en aandacht van de leerkracht dat het niet te organiseren is met het reguliere onderwijsaanbod van de rest van de groep.
 • Ook als de zwaarte van het ondersteuningsaanbod en het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt dusdanig belastend wordt voor de leerkracht dat de kwaliteit van het onderwijs niet meer gegarandeerd kan worden.
 • Ook als de school ondanks alle aangetoonde inspanningen handelingsverlegen blijkt zijn de grenzen van ons aanbod bereikt.

 


Op de pagina 'schooldocumenten' treft u ons schoolondersteuningsprofiel en het schoolondersteuningsplan, waarin u leest over de zorg die wij op onze school kunnen bieden.