fotogalerij

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR wordt gevormd door 2 personeelsleden en 2 ouders en houdt zich vooral bezig met haar taakgebieden: onderwijs, organisatie, identiteit, personeel, financiën en materiële zaken. Ze heeft een instemmings- en een adviesrecht m.b.t. deze taakgebieden. De MR is daarnaast een belangrijke sparringpartner voor de directie van onze school. Eén van de MR-leden onderhoudt intensief contact met de Gemeenschappelijke MR (GMR) van onze overkoepelende scholengroep (SKO).

 

Contact MR

mr@franciscus-nunspeet.nl

 

Vergaderdata MR 

De voorzitter van de MR stemt samen met de MR-leden en directie van de school de vergaderdata af. Zodra deze data bekend zijn, worden deze toegevoegd aan de jaarkalender, welke te raadplegen is via Parro. De bijeenkomsten (aanvang: 19.30 uur) van de MR zijn openbaar, daarvoor dient u zich uiterlijk één week voor de vergadering aan te melden via mr@franciscus-nunspeet.nl. Zie het huishoudelijk reglement hieronder voor meer informatie.


Leden 2023/2024

Teamgeleding (PMR)

 

 

Marijke van Eijken

 

Stamgroepleider JenaLAB

Mariëlle Prinsen

 

Stamgroepleider middenbouw

 

   

Oudergeleding (OMR)

 

 

Sabine Kroesemeijer

 

Moeder van Valentina, Annabelle en Amélie

Ilona Klapper

 

Moeder van Elin en Fenne

 

   

 

MR-praat

Na elke MR-vergadering praat de MR u bij via de 'MR-praat', een onderdeel in onze nieuwsbrief 'Jenapraat'. De MR informeert u op dat moment over lopende zaken, de afgelopen MR vergadering en vraagt met enige regelmaat om uw mening en/of inbreng. De Jenapraat wordt met ouders/verzorgers gedeeld via Parro.


Overige MR documenten

MR Huishoudelijk reglement (versie 2023-2024)