fotogalerij

Volgen

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen is ook bij ons op school heel gebruikelijk. Als Jenaplanschool vinden wij het belangrijk om te kijken naar de ontwikkeling van het kind als geheel. Uitgangspunt hierbij is dat 'elk kind zich mag en kan ontwikkelen tot zelfstandig en uniek individu'. Op onze school worden diverse instrumenten gebruikt om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen. Het belangrijkste instrument is de stamgroepleider zelf. Doordat deze de kinderen van heel dichtbij meemaakt en observeert is deze de aangewezen persoon om de ontwikkeling van het kind te volgen. Alle kinderen worden meerdere keren in een groepsbespreking besproken met onze Intern Begeleider (IB), waaruit eventueel een kindbespreking vloeit. In de kindbespreking kan er nog dieper op de ontwikkeling van een kind worden ingegaan. Op momenten dat er meer instrumenten voor het volgen van een kind nodig zijn, worden deze altijd besproken tussen stamgroepleider en IB. Daarnaast hanteren we door de gehele school heen diverse 'standaard instrumenten', waarover u hieronder leest.


Onderbouw (groep 1/2)

De kinderen worden geobserveerd door de stamgroepleider, deze gegevens worden verwerkt in het observatiesysteem BOSOS. Op basis van de observatie wordt het onderwijsaanbod daar waar nodig bijgesteld en/of aangepast. In deze schoolplanperiode (2022-2024) zijn de eerste stappen gezet richting een nieuw observatie-instrument. Zo heeft het ontwikkelteam onderbouw zich verdiept in het IEP leerlingvolgysteem voor kleuters en actief geparticipeerd in de pilotgroep. Doordat het IEP instrument nog niet voldoende is ontwikkeld, blijven wij het schooljaar 2023-2024 nog werken met BOSOS, de pilot en ontwikkeling van het IEP instrument worden nauwgezet gevolgd.

 

Midden- en bovenbouw (groep 3/4/5 & groep 6/7/8)

Het periodiek afnemen van methodegebonden toetsen en/of testen wordt ingezet om te evalueren of de (tussen)doelen behaald zijn. Tevens wordt met toetsing bekeken of de interventies voldoende hebben bijgedragen aan het behalen van de gestelde doelen. Het onderwijsaanbod wordt daar waar nodig bijgesteld, rekening houdend met de (specifieke) onderwijsbehoefte van het kind. Voor de tussen- en eindmeting maken wij op school sinds januari 2022 gebruik van het IEP leerlingvolgsysteem (IEP LVS). De resultaten van de (methode en niet-methode) toetsen en de ingezette interventies worden geanalyseerd. Op basis van de conclusies uit deze analyse wordt het onderwijsaanbod gepland en waar nodig nieuwe interventies opgesteld en/of een plan van aanpak gemaakt.

 

Rapportage

Verslag

Gedurende het schooljaar vindt er door middel van het 'verslag' en het 'oudergesprek' rapportage plaats over de algehele ontwikkeling van het kind. Het geschreven verslag gaat op twee momenten in het schooljaar met het kind mee naar huis, voor de kinderen van groep 1 t/m 7. Het verslag bestaat uit een beschrijving van de ontwikkeling van uw kind op dat moment, waarbij er aandacht wordt besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, (leer)ontwikkeling en motivatie van uw kind. Het kind zelf draagt door middel van een beschrijving/tekening bij aan het verslag en ook aan u als ouder/verzorger wordt nadrukkelijk gevraagd input te geven aan het verslag. Op deze wijze werken wij samen aan het in beeld brengen van de ontwikkeling van het kind. Ook treft u eens per leerjaar een foto van het kind aan.


Talentenkaart IEP leerlingvolgsysteem

Voor leerlingen vanaf groep 3 wordt er tweemaal per schooljaar een uitdraai van de talentenkaart van het IEP leerlingvolgsysteem met uw kind meegegeven. Hierop ziet u de resultaten en leergroei op de 'hoofdtoetsen' en de interpretatie van de 'hart en handen instrumenten' van de laatste afname van het IEP leerlingvolgsysteem. Deze resultaten zijn ook terug te vinden het ouderportaal van Parnassys, waarbij moet worden opgemerkt dat de talentenkaart het meeste inzicht geeft. De talentenkaart wordt ook met u besproken, in het oudergesprek/driegesprek.


Overgaan, doubleren & herfstkinderen

Normaal gesproken doorloopt een kind alle groepen in acht schooljaren. Voor sommige kinderen is deze periode korter of langer. Kinderen, die op 1 oktober of daarna vier jaar worden, worden als ‘instromers’ gerekend en komen in het nieuwe cursusjaar in groep 1. Op onze school komt het voor dat kinderen, die na 1 oktober 4 jaar worden lang ‘kleuteren’. Als de ontwikkeling van het kind aanleiding is het kind mogelijk nog niet naar groep 3 te laten doorstromen, of eerder dan op het gebruikelijke moment, worden ouders van deze mogelijkheid al gedurende het schooljaar op de hoogte gebracht. Ook zal door de stamgroepleider, in samenspraak met de intern begeleider extra worden gekeken naar het sociaal emotionele aspect, en naar de cognitieve “rijpheid” van het kind. Het oordeel van de stamgroepleider, die de leerling goed volgt met een observatielijst en leerlingvolgsysteem is van doorslaggevend belang. Wanneer wij kinderen een verlengde kleuterperiode of een vervroegde overstap naar groep 3 geven, gebeurt dit op basis van argumenten. De procedure staat beschreven in het 'Protocol overgaan, doublure & herfstkinderen' dat op school is in te zien.

Deze werkwijze hanteren wij feitelijk bij alle groepen, dus ook vanaf groep 3. Jaarlijks neemt de school een overgangsbeslissing en betrekt hierbij de ouders steeds tijdig, zeker indien een doublure of snellere doorstroming wordt overwogen. De uiteindelijke beslissing een kind wel of niet te laten doubleren of versnellen, wordt altijd door de school genomen.

 

Doorstroomtoets & Advies groep 8


Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen worden meegenomen in het volgen en bespreken van hun eigen ontwikkeling. Vanaf groep 2 worden er daarom driegesprekken gevoerd, waarbij de vorderingen van het kind worden besproken met ouder én kind. Het kind heeft samen met de stamgroepleider het driegesprek voorbereid en bespreekt zijn eigen leerontwikkeling op allerlei gebieden met zijn/haar ouders. Voortgang van de vaardigheden wordt besproken, evenals de zaken waar het kind trots op is en de leerdoelen die nog kunnen worden gesteld. De driegesprekken vinden twee maal per jaar plaats, in de verslagperiode. Daarnaast voert de stamgroepleider aan het begin van het schooljaar een startgesprek met de kinderen die nieuw in de bouw zijn gekomen (bijv. groep 3 en groep 6), dit is ook een driegesprek. Met de ouders van de kinderen van groep 1 wordt gedurende het schooljaar een oudergesprek (zonder het kind) gevoerd.


Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs (VO) & Schooladvies groep 8

In het laatste jaar van de basisschool moet een school voor voortgezet onderwijs worden gekozen voor uw kind. Om een goede keuze te kunnen maken zijn de volgende aspecten van belang:

a. Het advies van de basisschool;

 b. De resultaten uit het leerlingvolgsysteem (LVS), op onze school het IEP volgsysteem;

c. Informatie van het voortgezet onderwijs, bezoek aan open dagen en informatieavonden, enz.    

Het advies van de basisschool wordt gevormd op grond van gegevens uit observaties door de stamgroepleiders, uit (kind)verslagen van de laatste jaren, leerlingwerk en toetsen (o.a IEP LVS), zoals die in de voorafgaande jaren op de basisschool door uw kind gemaakt zijn. Ook worden gegevens verzameld over de motivatie, de werkhouding, het zelfvertrouwen, het doorzettingsvermogen, e.d. 

In het laatste driegesprek van groep 7 geven wij aan uw kind een vooradvies VO. Op deze wijze betrekken wij u vroeg bij de ontwikkeling richting het voortgezet onderwijs. Per schooljaar 2023-2024 verandert de procedure schooladvisering door de invoering van de doorstroomtoets*. Dit houdt in dat wij uw kind in groep 8 tussen 10 en 31 januari een voorlopig schooladvies VO geven op basis van de eerder genoemde aspecten. Deze gaat met uw kind mee als onderdeel van het verslag. Bij het voorlopig schooladvies VO wordt u gevraagd om samen met uw kind naar het adviesgesprek te komen. De doorstroomtoets* vindt plaats in de eerste twee weken van februari 2024, waarvan de school de uitslag ontvangt. Uiterlijk 24 maart ontvangt uw kind het definitieve schooladvies VO. 

Tussen 25 en 31 maart 2024 dient u uw kind aan te melden bij een middelbare school naar keuze. Er is vanaf 2024 één centrale aanmeldweek ingesteld. U hoeft het schooladvies niet op te volgen, maar het schooladvies is wel leidend bij de beslissing over toelating. Als u uw kind aanmeldt, moet u het schooladvies meesturen. De basisschool is verplicht overdrachtsgegevens aan de gekozen school voor voortgezet onderwijs te verstrekken. Dit gaat middels een digitaal overdrachtsdossier (DOD).

*De wet doorstroomtoets is per februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer en neemt een aantal problemen weg in de overgang van de basis- naar middelbare school. Scholen mogen zelf een keuze maken voor een aanbieder van de doorstroomtoets, voor onze school maken wij gebruik van de IEP doorstroomtoets. Is de uitslag van de doorstroomtoets hoger dan het eerder gegeven voorlopig schooladvies VO in januari? Dan stellen wij als school het advies bij. Als het in het belang van het kind is kan de school (in overleg met u) ervoor kiezen het advies niet bij te stellen. De school dient dit natuurlijk te motiveren. Is de uitkomst van de doorstroomtoets lager dan het voorlopig schooladvies VO? Dan verandert het schooladvies van onze school niet.

Ouders met kinderen in groep 8 worden elk schooljaar geïnformeerd op de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar. die door de bovenbouw wordt georganiseerd. Hierin wordt u bijgepraat over de huidige aanpak van het oriënteren op voortgezet onderwijs scholen en de manier waarop het schooladvies is opgebouwd. U mag van ons verwachten dat wij u ook ieder jaar informeren over de op dat moment geldende regels voor het opstellen van het schooladvies Voortgezet Onderwijs.