fotogalerij

Wij zijn een officeel gecertifieerde Kanjerschool.....

Als Jenaplanschool willen wij kinderen voldoende bagage mee geven om zich te kunnen ontwikkelen in onze steeds veranderende maatschappij. Dit doen wij door middel van de kanjertraining, waarbij we de kinderen leren respect te hebben voor elkaars mening en/of overtuiging. Het leren kennen van elkaar is een belangrijk uitgangspunt. Er wordt geleerd een ander te helpen en elkaar te vertrouwen, waardoor veiligheid wordt gecreëerd. Deze aspecten verminderen de kans op pestgedrag en buitensluiten.

 

Met de Kanjertraining, de invulling hiervan en onze algehele grondhouding voldoet onze school aan de Wet actief burgerschap en sociale integratie


Kanjerprotocol

De regels en afspraken van onze school staan in ons 'Kanjerprotocol'. Hetgeen hierin staat beschreven is niet alleen bekend bij het team, maar ook bij de kinderen. Dit door middel van posters, gekleurde petjes en dierfiguren die in de kanjerlessen en groepsgesprekken terugkomen. Wij vinden het erg belangrijk dat ouders ook bekend zijn met ons kanjerprotocol. Een kind kan zich het beste ontwikkelen in een veilige sfeer, waarbij we allen consequent zijn in ons handelen. De kanjertraining en het protocol geven hier mede richting aan. 

 

In het veiligheidsplan van onze school leest u over de wijze waarop de Kanjertraining wordt ingezet ter ondersteuning van de sociale veiligheid van de kinderen. Het voormalige 'omgangs- en gedragsprotocol is vanag heden onderdeel van dit veiligheidsplan, welke is te vinden op de pagina 'schooldocumenten'. 


Kanjerafspraken

Kanjertraining op de St. Franciscusschool in het kort

- Elke week is er ten minste één kanjerles/kring/oefening

 - De kanjerafspraken staan altijd centraal

- Alle medewerkers zijn intensief geschoold als Kanjertrainer

- We werken vanuit het gedachtegoed van de kanjertraining

- Stamgroepleid(st)ers geven ruimte voor het uiten van gevoelens

- Stamgroepleid(st)ers geven ruimte voor samenwerken en helpen

- Volgen we het welbevinden van een kind door middel van observatie

- Volgen we het welbevinden van een kind door middel van het kanjervolgsysteem

- Vullen de kinderen (bovenbouw) 2x per jaar de welbevindingsvragenlijst in

Geven we een vervolg aan het volgen van het kind

- Gaan we uit van oplossingsgericht en toekomstgericht in elke situatie

- Mag je uniek zijn en je eigen identiteit ontwikkelen

- Leren we de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen

- Gaan we er vanuit dat in elk kind een kanjer schuilt!