fotogalerij

Ouder Vereniging (OV)

Bij inschrijving van leerlingen op de school worden ouders/verzorgers automatisch lid van de Ouder Vereniging.  Het bestuur van de OV bestaat uit maximaal 11 leden. Zij vergaderen ongeveer elke zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden ook bijgewoond door een directie- of teamlid.

 

Elk jaar (in juni/juli) is er een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle ouders. Tijdens deze vergadering worden o.a. de nieuwe bestuursleden van de OV gekozen. De zittingsperiode is 3 jaar en men kan eenmalig voor nog een periode van 3 jaar worden herkozen. Gedurende het schooljaar informeert het bestuur van de OV de ouders via de nieuwsbrief van de school, Jenapraat, indien nodig. De uitnodiging voor de ALV wordt hierin ook opgenomen.

 

Contact OV

ov@franciscus-nunspeet.nl

 

Vergaderdata

Aanvang: 19.30 uur

Zie publicatieborden bij de ingangen.

 

Vrijwillige ouderbijdrage (VOB)

Voor allerlei activiteiten is geld nodig. Niet alle zaken kunnen door de school betaald worden. De oudervereniging (OV) neemt de kosten van een aantal activiteiten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. Hiervoor vraagt de oudervereniging jaarlijks aan de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) wordt jaarlijks vastgesteld over welk bedrag we spreken en aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed. De penningmeester doet hiertoe een voorstel dat gebaseerd is op een begroting. De oudervereniging beheert de VOB-gelden. Alle gelden zijn bedoeld voor activiteiten die de school niet uit de regulieren middelen kan bekostigen. Jaarlijks zorgt de penningmeester voor een financiële verantwoording.

Onze school mag via de vrijwillige ouderbijdrage een geldelijke bijdrage aan u als ouders/verzorgers vragen om extra activiteiten als excursies, een (kerst)viering of een sportdag te kunnen bekostigen. Soms worden naast de vrijwillige ouderbijdrage (VOB) ook nog andere kosten in rekening gebracht, zoals kosten voor een typecursus, schoolreis of schoolkamp. Deze noemen wij de 'overige vrijwillige schoolkosten'. 

Scholen mogen zelf de hoogte van de geheel vrijwillige ouderbijdrage bepalen, zolang de medezeggenschapsraad hiermee heeft ingestemd en de school de wettelijke voorschriften naleeft. Kinderen worden in ieder geval niet uitgesloten van activiteiten bekostig vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en ook wordt er geen kosteloos alternatief geboden. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage voor u een financiële drempel vormt en u deze wel graag (deels) wil voldoen, kunt u de directeur en/of administratief medewerker benaderen om samen naar de mogelijkheden te kijken. 

De vrijwillige ouderbijdrage van onze school is voor het schooljaar 2023-2024 vastgesteld op €25,00 per kind. Het is voor ouders mogelijk om de vastgestelde ouderbijdrage per kind aan te vullen met een schenking. Deze schenking wordt o.a. gebruikt om de geplande activiteiten mogelijk te blijven maken voor alle kinderen van de school en om eventuele extra's voor de kinderen te kunnen organiseren.

De betalingen van de vrijwillige ouderbijdrage (VOB) en overige vrijwillige schoolkosten gaan via Parro/Schoolkassa.


Schoolontmoetingsweken (overige vrijwillige schoolkosten)

Elk schooljaar begint bij ons met de schoolontmoetingsweken. In deze periode ligt er extra nadruk op het leren kennen van de stamgroep en de klasgenootjes; de groepsvormende fase. In deze ontmoetingsweken vinden er diverse activiteiten in de diverse bouwen plaats, allen gericht op groepsvorming. De middenbouw gaat in deze periode 1 dag op schoolreis, gekoppeld aan een thema. De bovenbouw gaat in het kader van deze groepsvorming op schoolkamp, gekoppeld aan een thema. De onderbouw onderneemt in de schoolontmoetingsweken groepsvormende activiteiten in en rondom de school. Zij gaan later in het schooljaar erop uit, wederom gekoppeld aan een thema. In de onderbouw komt het voor dat de uitjes verdeeld over het schooljaar plaatsvinden, met name om deze beter bij het thema en de belevingswereld van het kind aan te laten sluiten. Voor deze uitjes in alle bouwen worden kosten gemaakt, die worden vastgesteld aan de hand van de geplande activiteiten en deze worden per bouw apart in rekening gebracht, dit valt onder de 'overige vrijwillige schoolkosten'. Voor het schooljaar 2023-2024 bedragen de kosten:

Onderbouw €12,50 (Onderbouwuitje(s), diverse thema's)

Middenbouw €32,50 (Bezoek Watermuseum Arnhem, thema water)

Bovenbouw €110,00 (Schoolkamp Ameland, thema Wadden)

Bovenstaande betalingen vinden plaats via Parro/Schoolkassa. Wanneer de betaling van de schoolontmoetingsweken voor u een financiële drempel vormt en u deze wel graag (deels) wil voldoen, kunt u de directeur en/of administratief medewerker benaderen om samen naar de mogelijkheden te kijken. Ook hier geldt dat wij geen kinderen uitsluiten van de activiteiten en ook geen kosteloos alternatief zullen bieden.


Afscheid groep 8 (overige vrijwillige schoolkosten)

Traditioneel sluiten de kinderen van groep 8 hun basisschoolperiode af met een afscheidsavond. Deze afscheidsavond bestaat uit een aantal onderdelen, welke door school, oudervereniging en ouders van groep 8 zelf worden georganiseerd. De school draagt zorg voor een eindmusical, een toespraak van de stamgroepleiders en een afscheidscadeautje voor de kinderen, de oudervereniging verzorgt deze avond de hapjes/drankjes vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Naast deze activiteiten wordt er op deze middag/avond het e.e.a. georganiseerd door de ouders van de afscheidnemende kinderen. De activiteiten, zoals bijvoorbeeld een spelprogramma's middags, gezamenlijk eten, een ouderpresentatie en/of aandenken die voor deze middag/avond door de ouders zelf worden geïnitieerd zijn voor de rekening van de ouders zelf en vallen hierdoor onder de 'overige vrijwillige schoolkosten'. Gedurende het schooljaar worden de ouders van groep 8 leerlingen uitgenodigd voor een informatieavond over het afscheid, waarbij deze groep ouders zelf de activiteiten en de financiering hiervan afspreekt en vastlegt. Deze financiering valt buiten de eerder genoemde vrijwillige ouderbijdrage en bijdrage schoolontmoetingsweken. Ook in deze geldt dat een kind niet zal worden uitgesloten van deelname. De verantwoordelijkheid van deze activiteit valt bij de ouders, doordat dit een activiteit buiten school betreft (middagprogramma).


Ouderparticipatie

Op een Jenaplanschool is ouderhulp onmisbaar. Ouders zijn op vele manieren betrokken bij onze school. De mogelijkheden zijn divers in tijdsbesteding, vaardigheden en interesses. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een 'helpende handenlijst'. Geeft u zich vooral op, ook als u maar incidenteel iets kunt doen. Daarnaast volgen er gedurende het schooljaar oproepen voor verschillende incidentele activiteiten, via Parro, wij hopen een beroep op u te mogen doen. Alle hulp is welkom!

 

Stamgroepouders 2023-2024

Op onze school heeft iedere stamgroep een of meerdere stamgroepouders. De stamgroepouder is een soort rechterhand van de stamgroepleid(st)er. Deze functie betekent de concretisering van ouderparticipatie, die ook gericht is op het mogelijk maken van activiteiten, waaraan de stamgroepleid(st)er onvoldoende toekomt. Allerlei werkzaamheden die niet direct met het lesgeven te maken hebben, kunnen door de stamgroepouder in samenwerking met andere ouders worden gedaan. De stamgroepouder vervult daarbij een coördinerende functie. Dit zijn de stamgroepouders:

 

Bijen

 

Barbara

 

Moeder Noah

Kukeluusjes

 

Debby 

 

Moeder Thomas

Vlinders

 

Corine & Joni

 

Moeder Norah, moeder Lauren

Duiven

 

Priscilla

 

Moeder Bob

Fazanten

 

Marike

 

Moeder Line

Mussen

 

Joanne

 

Moeder Sam

Dassen

 

Marijne

 

Moeder Sencha

Herten

 

Ytje Anna & Daniëlle

 

Moeder Femke, moeder Bodile

Vossen

 

Alise

 

Moeder Suze

 

 

 

   

 

U kunt de 'werkwijze stamgroepouders' hier inzien.