fotogalerij

Contactmomenten

tussen ouders en stamgroepleid(st)ers

Een open communicatie vinden wij erg belangrijk. Vandaar dat wij meerdere 'contactmomenten' per schooljaar op de kalender hebben staan om elkaar te ontmoeten en te informeren. Natuurlijk kunt u ook op andere momenten terecht bij ons team om iets te bespreken. Elke ochtend staat de stamgroepleid(st)er bij de deur om u te ontmoeten, uw kind welkom te heten en om korte vragen te beantwoorden. Wilt u meer weten of heeft u een 'grotere vraag', maakt u dan gerust een afspraak met de stamgroepleid(st)er voor een gesprek. Ook bij de directie en de intern begeleidster staat de deur altijd open. Voor een vraag, opmerking of voor meer informatie kunt u altijd bij hen terecht. Mocht u even niet in de gelegenheid zijn om onze teamleden persoonlijk aan te spreken, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen (0341-252261) of een mail sturen. Zie hiervoor de mailadressen op onze contactpagina.  

 

Spreekmomenten

 

Dag(en)

Tijd(en)

Intakegesprek onderbouw

na enkele weken onderwijs

uitnodiging via Parro

Informatieavond voor ouders

11 of 12 september 2023

uitnodiging via Parro

Start/zorggesprekken

18 t/m 29 september 2023

uitnodiging via Parro

Oudergesprekken onderbouw

6 t/m 17 november 2023

uitnodiging via Parro

Driegesprekken gr. 3 t/m 8

6 t/m 17 november 2023

uitnodiging via Parro

Adviesgesprekken gr. 8

15 t/m 19 januari 2024

uitnodiging via Parro

10-minutengesprekken gr.1 t/m5

5 t/m 15 februari 2024

uitnodiging via Parro

Driegesprekken gr. 6 t/m 8

5 t/m 15 februari 2024

uitnodiging via Parro

Thematische ouderavond

7 maart 2024

uitnodiging via Parro

Driegesprekken gr. 2 t/m 7

13 t/m 21 juni 2024

uitnodiging via Parro

10-minutengesprekken gr. 1

13 t/m 21 juni 2024

uitnodiging via Parro

Zorg/OPP gesprekken

indien van toepassing

uitnodiging via Parro

 

Gesprekken

Op vastgestelde momenten in het schooljaar vinden er gesprekken plaats met ouders. Deze gespreksmomenten worden in de jaarkalender (zie Parro) met de ouders gedeeld en hebben als uitgangspunt ouders te blijven betrekken bij de ontwikkeling van het kind op school. Vanuit onze visie op leren vinden wij het belangrijk dat het kind betrokken is bij zijn/haar eigen ontwikkeling. Het kind sluit dan ook bij de meeste van de geplande gesprekken in een schooljaar aan. Naast gesprekken op vastgestelde momenten, zijn er ook gesprekken die plaatsvinden op initiatief van bijvoorbeeld stamgroepleider, intern begeleider en/of ouders. We maken onderscheid tussen verschillende soorten gesprekken op school:

  • Intakegesprek onderbouw; Wanneer u kind start op onze school zal de stamgroepleider contact met u opnemen voor een intake/startgesprek. Deze gesprekken vinden meestal ongeveer 4 tot 6 weken na de start van uw kind plaats. Voorafgaand aan de start heeft de stamgroepleider (telefonisch) contact met u om de start van uw kind te bespreken en wordt aan u gevraagd een entreetool in te vullen.
  • Startgesprek; Deze is bedoeld voor kinderen én ouders van groep 3, groep 6 en voor kinderen die nieuw op onze school gekomen zijn. In dit gesprek vindt er een nadere kennismaking plaats tussen kind, ouder en stamgroepleider en is er ruimte voor een 'warme overdracht'. Is uw kind in de onderbouw gestart per zomervakantie, dan wordt het intakegesprek meestal in dezelfde periode als de startgesprekken gepland.
  • 10-minutengesprek; In dit gesprek vindt er uitwisseling van informatie plaats tussen stamgroepleider en ouder, bijvoorbeeld naar aanleiding van observaties, toetsgegevens en/of evaluaties.
  • Adviesgesprek; Deze is bedoeld voor de kinderen uit groep 8 én de ouder. De stamgroepleider bespreekt met u en uw kind het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.  
  • Driegesprek; Het driegesprek vindt plaats tussen kind, ouder en stamgroepleider en heeft als doel elkaar te informeren over de ontwikkeling van het kind en de doelen die voor de periode daarna worden gesteld. We vragen het kind om te vertellen waar hij/zij trots op is, wat hij/zij lastig vindt en wat hij/zij wil leren. In het driegesprek worden ook de groeiscores vanuit het IEP leerlingvolgsysteem met u gedeeld. In het laatste driegesprek van groep 7 (juni/juli) wordt een voorlopig vooradvies met het kind en ouders/verzorgers gedeeld. In de onderbouw is er per leerjaar afgesproken of er een oudergesprek (zonder aanwezigheid van het kind) of een driegesprek (met aanwezigheid van het kind) wordt gevoerd. Via Parro wordt u hier over geïnformeerd.
  • Zorggesprek; Dit gesprek is op uitnodiging van de stamgroepleider/intern begeleider en betreft het bespreken van specifieke zorg rondom uw kind. U ontvangt hiervoor altijd een uitnodiging van de stamgroepleider/intern begeleider.

Ook ouders kunnen natuurlijk het initiatief nemen voor een tussentijds gesprek. Wij verzoeken u hiervoor de betreffende stamgroepleider te benaderen na schooltijd. Dit kan persoonlijk, per Parro, per mail of de schooltelefoon. Soms komt het voor dat u de stamgroepleider dringend even kort wil spreken voor schooltijd. Dit lukt niet altijd, vanwege het starten van de les. Er zal aan u worden gevraagd om een afspraak te maken.

 

 

Ouderavonden

11 september 2023 - Informatieavond met o.a. stamgroep / diverse inhoudelijke workshops (o.a. informatie voortgezet onderwijs/adviesprocedure groep 8 en IEP LVS)

Wie 

Dag(en) 

 

Tijd(en) 

 

Intakegesprek onderbouw

na enkele weken onderwijs

 

uitnodiging via Parro

   

Informatieavond voor ouders

11 of 12 september 2023

 

uitnodiging via Parro

   

Start/zorggesprekken

18 t/m 29 september 2023

 

uitnodiging via Parro

   

Oudergesprekken onderbouw

6 t/m 17 november 2023

 

uitnodiging via Parro

   

Driegesprekken gr. 3 t/m 8

6 t/m 17 november 2023

 

uitnodiging via Parro

   

Adviesgesprekken gr. 8

15 t/m 19 januari 2024

 

uitnodiging via Parro

   

10-minutengesprekken gr.1 t/m5

5 t/m 15 februari 2024

 

uitnodiging via Parro

   

Driegesprekken gr. 6 t/m 8

5 t/m 15 februari 2024

 

uitnodiging via Parro

   

Thematische ouderavond

7 maart 2024

 

uitnodiging via Parro

   

Driegesprekken gr. 2 t/m 7

17 t/m 28 juni 2024

 

uitnodiging via Parro

   

10-minutengesprekken gr. 1

17 t/m 28 juni 2024

 

uitnodiging via Parro

   

Zorg/OPP gesprekken

indien van toepassing

 

uitnodiging via Parro