fotogalerij

Klachten

regelingen en vertrouwenspersoon


Onze school doet er alles aan om goed onderwijs te geven. Toch kan het voorkomen u niet tevreden bent over de gang van zaken op school. In dat geval kan contact worden opgenomen met de direct betrokkenen. Als u merkt dat er iets mis gaat, er afspraken niet worden nagekomen en/of als er zaken verkeerd geregeld worden, dan gaan wij er van uit dat ons team hiervan op de hoogte wordt gesteld. Wij vinden het belangrijk dat u de klachten met de juiste personen/geledingen bespreekt, zodat wij met elkaar naar de meest passende oplossing kunnen kijken. Onze stamgroepleid(st)ers, interne ondersteuners en directeur maken graag met u een afspraak om in gesprek te gaan. Dat kan door één van ons even aan te schieten of door een mail te sturen. De directeur loopt zeer regelmatig voor schooltijd op het plein en heeft de deur van het kantoor letterlijk voor u open staan. 

 

 

  • Leerlingen en/of ouders die op- en/of aanmerkingen hebben over zaken die gelden voor een betreffende stamgroep, gaan hiervoor als eerste naar de stamgroepleid(st)ers van de desbetreffende groep. 
  • Wordt daar geen juiste oplossing gevonden of krijgt u er onvoldoende/geen gehoor, dan kunt u uw opmerkingen doorgeven aan de directie. De directie zal over de op- en/of aanmerkingen ook altijd in contact treden met de betreffende medewerkers.
  • Vindt u dat u door de directie onvoldoende bent geholpen of er geen goede oplossing is, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon (vertrouwenspersoon) van onze school.

 

 

Directeur
Andy Vos

directie@franciscus-nunspeet.nl


Schoolcontactpersoon (vertrouwenspersoon school)
Tom van den Berg (intern begeleider)
t.vandenberg@franciscus-nunspeet.nl

Meestal kunnen klachten in goed overleg worden opgelost. Als dat niet zo is, dan kunt u contact opnemen met de directeur en/of interne contactpersoon (vertrouwenspersoon) op school. Onze school hanteert de uniforme klachtenregeling van onze scholengroep SKO Flevoland & Veluwe. Deze regeling geldt voor alle klachten van leerlingen, ouders en medewerkers.

  

Externe vertrouwenspersoon 

Liever in contact met een extern vertrouwenspersoon? Dat kan. Mevr. Francine Prak is de externe vertrouwenspersoon van onze organisatie.

francine@livp.nl

06-24989654


Komt u er samen met ons niet uit? U kunt dan een formele klacht indienen bij het bestuur van SKO of de landelijk geschillencommissie zoals beschreven staat in de klachtenregeling van SKO. Deze is te vinden op de SKO website onder ‘over SKO; beleid’ en onderaan deze pagina.


Sociale veiligheid

Gaat uw klacht over ongewenste omgangsvormen (zoals intimidatie, pesten, discriminatie)? U kunt deze uiteraard oppakken met de stamgroepleider en/of de directeur van onze school. Als dat ongepast of ongemakkelijk voelt dan kunt u ook contact opnemen met de anti-pestcoördinator op onze school of met de externe vertrouwenspersoon (zie 'klachten' hierboven). Zij adviseren u over de te nemen stappen en kunnen u waar nodig ondersteunen.


De anti-pestcoordinator op onze school is Marijke van Eijken. Zij is te bereiken via m.vaneijken@franciscus-nunspeet.nl of via 0341-252261.


Integriteitsissues

Wilt u een (vermoeden van een) misstand (zoals fraude of de schending van een wettelijk voorschrift) op onze school of bij SKO aan de kaak stellen? Volg dan de klokkenluidersregeling om tot een melding te komen. Deze is te vinden op de SKO website onder ‘over SKO; beleid’ of door te klikken op deze link: Klokkenluidersregeling.


Veilig omgaan met gegevens

Op onze scholen gaan we zorgvuldig om met de gegevens van onze leerlingen. Dit staat in ons privacyreglement en privacybeleid. Ook is er een externe functionaris voor gegevensbescherming (FG) die erop toeziet dat wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven.

Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw gegevens? U kunt deze dan bespreekbaar maken met de stamgroepleider van uw kind of bij de directeur van de school. Als u er daar niet uitkomt, dan kunt u de klachtenregeling van SKO volgen voor het indienen van een klacht. Ook kunt u deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Advies

Weet u niet precies waar u met uw klacht terecht kunt, of hoe u deze in moet dienen? U kunt dan altijd advies vragen bij de vertrouwenspersoon of directeur op onze school, het secretariaat van SKO of de externe vertrouwenspersoon. We lossen het graag samen op.


 

Downloads

Klachtenregeling SKO (versie 2022)