fotogalerij

Schoolgids

Elk jaar verschijnt een nieuwe schoolgids waarin de algemene informatie m.b.t. onze school beschreven staat. U vindt hierin onder andere informatie over onze identiteit, de wijze waarop wij ons onderwijs vorm geven en de wijze waarop de zorg binnen onze school geregeld is. Natuurlijk vindt u ook in deze gids informatie over onze organisatiestructuur, de contacten met ouders en externe instanties en regels.

 

Schoolgids deel A 2018-2019

Schoolgids deel B 2018-2019


U kunt de schoolgids van het lopende schooljaar altijd opvragen bij onze directeur. 

 

Schoolplan

Onze school beschikt over een schoolplan voor de periode 2015-2019. Dit schoolplan is onze leidraad voor verandering en verbetering van het onderwijs. Het is daarmee een ontwikkelingsdocument geworden, waarin de richting en de doelen t.a.v. het beleid staan beschreven.

De school is voortdurend in ontwikkeling en staat voortdurend in contact met de medezeggenschapsraad, de ouders, het bestuur en de onderwijsinspectie. Het schoolplan is daarom ook bedoeld als verantwoordingsdocument naar deze en alle andere betrokkenen bij het onderwijs op de St. Franciscusschool. Elk jaar en aan het einde van de schoolplanperiode worden de beleidsvoornemens geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

 

Het schoolplan 2015-2019 kunt u hier inzien.