fotogalerij

Volgen

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen is ook bij ons op school heel gebruikelijk. Als Jenaplanschool vinden wij het belangrijk om te kijken naar de ontwikkeling van het kind als geheel. Uitgangspunt hierbij is dat 'elk kind zich mag en kan ontwikkelen tot zelfstandig en uniek individu'. Op onze school worden diverse instrumenten gebruikt om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen. Het belangrijkste instrument is de stamgroepleider zelf. Doordat deze de kinderen van heel dichtbij meemaakt en observeert is deze de aangewezen persoon om de ontwikkeling van het kind te volgen. Alle kinderen worden meerdere keren in een groepsbespreking besproken met onze Intern Begeleider (IB), waaruit eventueel een kindbespreking vloeit. In de kindbespreking kan er nog dieper op de ontwikkeling van een kind worden ingegaan. Op momenten dat er meer instrumenten voor het volgen van een kind nodig zijn, worden deze altijd besproken tussen stamgroepleider en IB. Daarnaast hanteren we door de gehele school heen diverse 'standaard instrumenten', waarover u hieronder leest.

 

Bosos

In de onderbouw wordt BOSOS gehanteerd, dat is een observatie en registratie instrument dat de ontwikkeling van kinderen in de kleuterperiode zeer nauwkeurig kan bijhouden. Al deze gegevens zijn voor ons voldoende om de leermogelijkheden van uw kind in kaart te brengen, waarna wij het onderwijsaanbod en het leerkrachthandelen hier zoveel mogelijk op afstemmen. Naast dat BOSOS wordt gehanteerd in onze onderbouwgroepen maakt ook onze peutergroep De Boomhut hiervan gebruik. De overdracht van peuter naar kleuter kan hierdoor eenvoudig plaatsvinden.


Leerlingvolgsysteem CITO

Op twee momenten in het schooljaar nemen wij bij de kinderen de toetsen af van het CITO Leerlingvolgsysteem. Deze tussentijdse toetsen voor de kernvakken worden afgenomen in de periode rond januari/februari en in de periode rond mei/juni. De resultaten van uw kind worden met u als ouder besproken en inzichtelijk gemaakt, onder andere door middel van het Ouderportaal Parnassys en tijdens de oudergesprekken over uw kind. Naast de tussentijdse toetsen van het CITO volgen wij uw kind door middel observatie, gesprekken en toetsen die gebonden zijn aan een methode. 

 

Verslag

Alle stamgroepleiders schrijven twee maal per schooljaar een persoonlijk verslag voor de kinderen. Hierin beschrijft de stamgroepleider de ontwikkeling van het kind op diverse ontwikkelgebieden die in onze school belangrijk zijn. Vaste onderdelen van het verslag zijn onder andere: kring, werk (rekenen, taal, lezen e.d.), hoe gaat het in de groep, wereldoriëntatie, bewegen en creatief. Het verslag gaat mee in februari en juni. Een uitzondering hierop is groep 8, zij ontvangen in februari hun schooladvies en sluiten daarmee het verslagboekje af. 

 

Driegesprek

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen worden meegenomen in het volgen en bespreken van hun eigen ontwikkeling. Vanaf groep 2 worden er daarom driegesprekken gevoerd, waarbij de vorderingen van het kind worden besproken met ouder én kind. Het kind heeft samen met de stamgroepleider het driegesprek voorbereid en bespreekt zijn eigen leerontwikkeling op allerlei gebieden met zijn/haar ouders. Voortgang van de vaardigheden wordt besproken, evenals de zaken waar het kind trots op is en de leerdoelen die nog kunnen worden gesteld. De driegesprekken vinden twee maal per jaar plaats, in de verslagperiode. Daarnaast voert de stamgroepleider aan het begin van het schooljaar een startgesprek met de kinderen die nieuw in de bouw zijn gekomen (bijv. groep 3 en groep 6), dit is ook een driegesprek. Met de ouders van de kinderen van groep 1 wordt gedurende het schooljaar een oudergesprek (zonder het kind) gevoerd.


Eindtoets & Advies groep 8

Op onze school maken de kinderen in groep 8 de IEP-eindtoets. Deze toets is landelijk aangewezen als één van de toegestane eindtoetsen voor het primair onderwijs. Het schooladvies van groep 8 wordt gebaseerd op de observaties en kennis van de stamgroepleiders, hierbij worden de resultaten van de CITO leerlingvolgsysteemtoetsen ook meegenomen. Door al deze gegevens en de inzichten van de stamgroepleiders te combineren ontstaat een weloverwogen schooladvies voor de kinderen van groep 8. In de landelijke wetgeving is opgenomen dat wanneer de uitslag van de eindtoets (in ons geval IEP-eindtoets) hoger uitvalt dan het eerder gegeven advies er een aanpassing kan plaatsvinden. Natuurlijk wordt dit in goed overleg met de ouders gedaan.

 

Ouders met kinderen in groep 8 worden elk schooljaar geïnformeerd op een speciale ouderavond die door de bovenbouw wordt georganiseerd. Hierin wordt u bijgepraat over de huidige aanpak van het oriënteren op voortgezet onderwijs scholen en de manier waarop het schooladvies is opgebouwd. U mag van ons verwachten dat wij u ook ieder jaar informeren over de op dat moment geldende regels voor het opstellen van het schooladvies Voortgezet Onderwijs.