fotogalerij

Ouder Vereniging (OV)

Bij inschrijving van leerlingen op de school worden ouders/verzorgers automatisch lid van de Ouder Vereniging.  Het bestuur van de OV bestaat uit maximaal 11 leden. Zij vergaderen ongeveer elke zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden ook bijgewoond door een directie- of teamlid.

 

Elk jaar (in juni/juli) is er een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle ouders. Tijdens deze vergadering worden o.a. de nieuwe bestuursleden van de OV gekozen. De zittingsperiode is 3 jaar en men kan eenmalig voor nog een periode van 3 jaar worden herkozen. Gedurende het schooljaar informeert het bestuur van de OV de ouders via de nieuwsbrief van de school, Jenapraat, indien nodig. De uitnodiging voor de ALV wordt hierin ook opgenomen.

 

Contact OV

ov@franciscus-nunspeet.nl

 

Vergaderdata

Aanvang: 19.30 uur

Zie publicatieborden bij de ingangen.

 

Vrijwillige ouderbijdrage (VOB)

Voor allerlei activiteiten is geld nodig. Niet alle zaken kunnen door de school betaald worden. De Oudervereniging neem de kosten van een aantal activiteiten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. Hiervoor vraagt de oudervereniging jaarlijks aan de ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage. De oudervereniging beheert deze gelden en deze zijn bedoeld voor activiteiten die de school niet uit de reguliere middelen kan bekostigen. De directeur en de oudervereniging hebben regelmatig overleg over de inzet van de gelden. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de oudervereniging (ALV) wordt er inhoudelijke- en financiële verantwoording afgelegd, evenals het vaststellen van (veranderingen) in de vrijwillige ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage van onze school is vastgesteld op €25,00 per kind. Het is voor ouders/verzorgers mogelijk om de vastgestelde ouderbijdrageper kind aan te vullen met een schenking tot maximaal €95,00. De betalingen lopen per schooljaar 2020/2021 via Parro/Schoolkassa en worden uitgevoerd door de oudervereniging.

Onze school mag via de vrijwillige ouderbijdrage een geldelijke bijdrage aan u als ouders/verzorgers vragen, om extra activiteiten zoals een feest/viering (bv Sinterklaas, Kerst, Pasen), sportdag/toernooi of een excursie te kunnen bekostigen. Soms worden naast de vrijwillige ouderbijdrage ook nog andere kosten in rekening gebracht, zoals de kosten voor de schoolontmoetingsweken (schoolkamp/schoolreisje). Ook deze uitgaven vallen onder een ouderbijdrage, deze worden apart in rekening gebracht. 

Scholen mogen zelf de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bepalen, zolang zij daar de medezeggenschapsraad bij betrekken en zij de wettelijke voorschriften naleven. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage voor u een financiële drempel vormt, kunt u de directeur benaderen om samen naar de mogelijkheden te kijken. 


Ouderparticipatie

Op een Jenaplanschool is ouderhulp onmisbaar. Ouders zijn op vele manieren betrokken bij onze school. De mogelijkheden zijn divers in tijdsbesteding, vaardigheden en interesses. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een 'helpende handenlijst'. Geeft u zich vooral op, ook als u maar incidenteel iets kunt doen. Daarnaast volgen er gedurende het schooljaar oproepen voor verschillende incidentele activiteiten, via Parro, wij hopen een beroep op u te mogen doen. Alle hulp is welkom!

 

Stamgroepouders 2021-2022

Op onze school heeft iedere stamgroep een of meerdere stamgroepouders. De stamgroepouder is een soort rechterhand van de stamgroepleid(st)er. Deze functie betekent de concretisering van ouderparticipatie, die ook gericht is op het mogelijk maken van activiteiten, waaraan de stamgroepleid(st)er onvoldoende toekomt. Allerlei werkzaamheden die niet direct met het lesgeven te maken hebben, kunnen door de stamgroepouder in samenwerking met andere ouders worden gedaan. De stamgroepouder vervult daarbij een coördinerende functie. Dit zijn de stamgroepouders:

 

Kukeluusjes

 

..

 

..

Vlinders

 

..

 

..

Duiven

 

..

 

..

Fazanten

 

..

 

..

Mussen

 

..

 

..

Dassen

 

..

 

..

Herten

 

..

 

..

Vossen

 

..

 

..

 

 

 

   

 

U kunt het protocol stamgroepouder hier inzien.