fotogalerij

Basisvaardigheden zijn van groot belang voor de totale ontwikkeling van een kind. Op onze Jenaplanschool vinden wij het heel belangrijk om veel aandacht te besteden aan taal, lezen, spelling, schrijven en rekenen. Aan de kinderen wordt dan ook gedegen instructie en een passende verwerking geboden. De instructies worden gegeven in de stamgroep, maar kunnen ook plaatsvinden in niveaugroepen

 

Technisch lezen

In de middenbouw vindt er een gedegen leesinstructie plaats in niveaugroepen. De kinderen worden ingeschaald op startende lezers, meer gevorderde aanvankelijke lezers, hardop samen lezers en meer zelfstandige leesgroep en krijgen instructie die past bij de fase/groep waarin de kinderen zich bevinden. Het lezen wordt onder andere ingeoefend door middel van woorden flitsen, samen lezen, koor-door-voorlezen en diverse andere werkvormen. Daarnaast wordt er regelmatig gesignaleerd en heringedeeld om zo recht te blijven doen aan de ontwikkeling van het kind. De middenbouw maakt gebruik van 'Veilig leren lezen' als leidraad in het leesonderwijs. In de bovenbouw lezen de kinderen veelal zelfstandig. Ze krijgen hulp bij het uitzoeken van leesboeken en worden door de stamgroepleid(st)ers voorzien van leestips, boekpromotie en hulpmiddelen. Kinderen die behoefte hebben aan leesbegeleiding krijgen dit in de vorm van 'racelezen'. Er wordt dan gewerkt met instructie door de stamgroepleid(st)er, samen lezen, woorden flitsen, leesbladen en tempo lezen. De kinderen werken met een leesmaatje om samen mee te oefenen.  Naast het zelfstandige lezen en 'racelezen' is er op meerdere momenten in de week aandacht voor samen (hardop) voorlezen.


Begrijpend lezen & Woordenschat

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid om aangeleerd te krijgen. Onze school werkt met Nieuwsbegrip, dat vanaf de middenbouw wordt ingezet. Nieuwsbegrip werkt met thematische teksten naar aanleiding van een actueel onderwerp. De opdrachten worden aangeboden op diverse niveaus, waardoor er zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de leerbehoeftes van het kind. De verschillende leesstrategieeën komen niet alleen bij het begrijpend lezen aan bod, maar komen ook geregeld terug op andere momenten in de week. In de middenbouw wordt er daarnaast gewerkt met wegwijzers begrijpend lezen en Varia. In de bovenbouw wordt Nieuwsbegrip aangevuld met SamSam leeslessen, oefenteksten en Nieuwsbegrip XL, het online oefenprogramma voor begrijpend lezen en woordenschat. Het woordenschatonderwijs op onze school wordt gevormd naar aanleiding van wereldoriëntatie en heeft een plaats in de kring, in de spellinginstructie, bij het begrijpend lezen en tijdens het zelfstandig werken. De kinderen leren daarnaast te werken met mindmaps. Deze worden ingezet bij leesteksten, het ordenen van informatie of het uitbreiden van de woordenschat. 


Spelling

De spellingsleerlijn wordt vormgegeven door middel van de methode Spelling op Maat. Deze leerlijn wordt aangeboden vanaf groep 4 en omvat diverse woordcategorieën, maar ook de gehele leerlijn werkwoordspelling. Elke week werkt het kind op 4 momenten aan zijn/haar spellingsontwikkeling met deze methode. Het kind krijgt een instructieles, gevolgd door een zelfstandige les. Na een acht-woordendictee en het bespreken hiervan, wordt er een herhalingsles aangeboden. De stamgroepleiders houden zicht op de ontwikkeling en passen daar waar nodig extra instructie en/of oefenstof toe. Daarnaast komt de spelling ook aan bod door het schrijven van eigen teksten en gedichten, in de thema's van wereldoriëntatie en bij het oefenen op Taalzee.nl. Doordat wij in stamgroepen werken komt het regelmatig voor dat kinderen uit een andere jaargroep de instructie volgen van een jaargroep lager of hoger. Zo spelen wij in op de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Daarnaast is het mogelijk dat een kind specifiek wordt getraind op diverse woordcategorieën met behulp van Spelling in de lift, bijvoorbeeld wanneer uit observatie of een dictee blijkt dat het kind deze categorie nog niet beheerst.


Rekenen

Wij bieden rekenen aan in niveaugroepen. Kinderen van hetzelfde leerjaar komen voor de instructie en verwerking van rekenen vier keer per week bij elkaar. Eens per week verwerken de kinderen de rekenstof in hun eigen stamgroep. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om samen te leren met kinderen uit een jaargroep hoger of lager. Daarnaast kan de eigen stamgroepleider extra uitleg geven en zicht houden op de ontwikkeling van het kind. Er wordt gewerkt met de nieuwste versie van Wereld in Getallen, een methode die mogelijkheden biedt tot differentiatie in diverse niveaus. Wij passen zoveel mogelijk het niveau aan aan de leerbehoefte van het kind, waarbij we werken in de zone van de naaste ontwikkeling. Natuurlijk komt het voor dat er daarnaast extra begeleiding of extra instructie nodig is. De stamgroepleider van het niveau probeert deze extra instructie zoveel mogelijk binnen de groep te bieden. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van het bijwerkboek of werkbladen van Maatwerk. Ook kinderen die juist extra aankunnen worden niet vergeten. Zij kunnen uitdaging vinden in het maken van de extra sterren opgave of het pluswerkboek. Voor sommige kinderen wordt er zelfs geoefend met wiskunde.

 

Projectweken rekenen

In de stamgroepen komen gedurende het schooljaar diverse projectweken voorbij die in het teken staan van een bepaald onderdeel uit de rekenleerlijn. Voorbeelden hiervan zijn meten, wegen & inhoud, klokkijken, verhoudingen en procenten/breuken. Met de gehele stamgroep wordt er dan gewerkt aan 'echt leren', 'leren door te ervaren' en wordt de vertaling naar papier gemaakt. Elk kind kan deelnemen op zijn/haar eigen niveau, maar wordt ook gestimuleerd en uitgedaagd om nieuwe inzichten tot zich te nemen.


Schrijven

In de onderbouw ontstaat de eerste aandacht voor letters, klanken en lettervormen. In de middenbouw wordt het schrijfonderwijs vormgegeven met behulp van de schrijfboekjes van 'Pennenstreken'. De kinderen leren zoveel mogelijk het verbonden schrift. De kinderen krijgen in groep 3 instructie op lettervorm en de wijze van schrijven, daarna wordt het schrijven van het kind nauwgezet gevolgd. In de bovenbouw wordt er gewerkt met de schrijfboekjes van 'Pennenstreken' en de schrijfkaarten van 'Novoskript'. In de bovenbouw wordt het methodisch schrijven afgewisseld met 'creatief schrijven', om kinderen kennis te laten maken met o.a. kalligrafie, handletter e.d. Daarnaast bestaan er mogelijkheden voor kinderen om in de bovenbouw het blokschrift aangeleerd te krijgen.