fotogalerij

Ouder Vereniging

Bij inschrijving van leerlingen op de school worden ouders/verzorgers automatisch lid van de Ouder Vereniging.  Het bestuur van de Ouder Vereniging (OV) bestaat uit maximaal 11 leden. Zij vergaderen ongeveer elke zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden ook bijgewoond door een directie- of teamlid.

 

Elk jaar (in juni) is er een Algemene Ledenvergadering voor alle ouders. Tijdens deze vergadering worden o.a. de nieuwe bestuursleden van de Ouder Vereniging gekozen. De zittingsperiode is 3 jaar en men kan eenmalig voor nog een periode van 3 jaar worden herkozen. Gedurende het schooljaar informeert het bestuur van de Ouder Vereniging de ouders via een eigen nieuwsbrief.

 

Contact OV

ovfranciscus@hotmail.com

 

Vergaderdata

Aanvang: 19.30 uur

Zie publicatieborden bij de ingangen.

 

Leden

Marion Sewuster (voorzitter)

 

Moeder van Susan (MB), Maud en Freek (MB)

Hilde Goedegebuure (penningmeester)

 

Moeder van Dana (BB)

Mirjam Bouw 

 

Moeder van Amber (BB), Jaimy (BB) en Levi

Ytje Anna Bijlsma

 

Moeder van Anna Rinske (MB) en Femke (OB)

Ilona Klapper 

 

Moeder van Elin (MB) en Fenne (OB)

Jennefer Vierhout

 

Moeder van Kaj (MB)

Miranda Huiskamp

 

Moeder van Feline (BB) en Isabel (MB)

Rianne Franken   Moeder van Romy (OB) en Jesse

  

Ouderbijdrage

Wij kennen op school een ouderbijdrage. Het innen van de ouderbijdrage wordt door de Ouder Vereniging verzorgd. De ouderbijdrage is wettelijk een vrijwillige bijdrage. Echter, zonder deze ouderbijdragen kan de school geen extra activiteiten, zoals Sinterklaas-, Kerst- en andere vieringen en projecten organiseren. Al deze activiteiten worden door de ouders betaald. De school krijgt hiervoor geen extra financiën. De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar € 22,50 per kind. In de loop van het schooljaar ontvangt u van de Ouder Vereniging een brief met daarin een verzoek tot betaling van dit bedrag. Voor het voortzetten van alle geplande activiteiten, vieringen, etc. is het van belang dat iedereen meebetaalt. De ouderbijdrage komt ten goede aan de kinderen. Onvoldoende inkomsten betekent bezuinigen of schrappen van activiteiten. Dus alleen als u ook meebetaalt, kunnen deze belangrijke en leerzame activiteiten voortgang vinden. De kosten die gemaakt worden voor de ontmoetingsweken (onderbouw en middenbouw) en voor het ontmoetingskamp (bovenbouw) worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van de geplande activiteiten en worden jaarlijks apart in rekening worden gebracht.


Ouderparticipatie

Op een Jenaplanschool is ouderhulp onmisbaar. Ouders zijn op vele manieren betrokken bij onze school. De mogelijkheden zijn divers in tijdsbesteding, vaardigheden en interesses. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een inventarisatielijst. Geeft u zich vooral op, ook als u maar incidenteel iets kunt doen. Daarnaast volgen er gedurende het schooljaar oproepen voor verschillende incidentele activiteiten, wij hopen een beroep op u te mogen doen. Alle hulp is welkom!

 

Stamgroepouders

Op onze school heeft iedere stamgroep een of meerdere stamgroepouders. De stamgroepouder is een soort rechterhand van de stamgroepleid(st)er. Deze functie betekent de concretisering van ouderparticipatie, die ook gericht is op het mogelijk maken van activiteiten, waaraan de stamgroepleid(st)er onvoldoende toekomt. Allerlei werkzaamheden die niet direct met het lesgeven te maken hebben, kunnen door de stamgroepouder in samenwerking met andere ouders worden gedaan. De stamgroepouder vervult daarbij een coördinerende functie. Dit zijn de stamgroepouders:

 

Kukeluusjes

 

Ilona Klapper

 

Moeder van Fenne

Vlinders

 

Rianne Franken

 

Moeder van Romy

Duiven

 

Iris Verzijl

 

Moeder van Lona

Fazanten

 

Ytje Anna Bijlsma

 

Moeder van Anna Rinske

Mussen

 

Sharon Duschka

 

Moeder van Tim

Dassen

 

Philomeen Roelofs

 

Moeder van Anaï

Herten

 

Jolanda de Vrieze

 

Moeder van Lotte

Vossen

 

Belinda Brunekreeft

 

Moeder van Leilani

 

 

& Margreet Bouw

 

Moeder van Lisanne