fotogalerij

Een veilige en vertrouwde omgeving creëren....

voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar

Dat is de visie van Peutergroep de Boomhut, waarbij zij onder deskundige leiding samen kunnen spelen. Daarbij worden de peuters gestimuleerd tot sociale- en ontwikkelingsbepaalde vaardigheden. De leidsters zijn in staat eventuele vroegtijdige belemmerende factoren in de ontwikkeling te signaleren en er wordt gewerkt volgens de principes van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).  Wij bereiden peuters door bepaalde activiteiten spelenderwijs voor op het basisonderwijs. Dat doen wij door:


Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid…

Voor alle peuters geldt dat ze zich kunnen ontwikkelen dankzij de interactie met hun omgeving. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de volwassenen. Ze leren de wereld begrijpen met hulp van de volwassene. De interactie en het samenspelen met andere peuters en de volwassene zijn voor een peuter een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan activiteiten en om de wereld steeds beter te begrijpen. Voor een goede ontwikkeling van een peuter is de houding van de leid(st)er van wezenlijk belang. De houding van onze leidsters is gericht op een liefdevol en aandachtige begeleiding, ondersteuning en stimulans, zodat de peuter zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. De pedagogische relatie die de leidster met de peuters heeft,is respectvol, responsief en affectief.Ons pedagogische klimaat biedt een sfeer van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen, zodat het kind de omgeving durft te gaan ontdekken en onderzoeken.

 

Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties…

Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind. We proberen een veilige en vertrouwde speelomgeving te creëren waarin peuters zich prettig voelen. Zo krijgen peuters vertrouwen in hun eigen kunnen en leren zij voor zichzelf op te komen. Ook ontwikkelen zij op deze manier respect voor zichzelf en voor de anderen, zodat ze zelfstandig en sociaal vaardig worden en ze een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen. Door het gericht en stapsgewijs aanbieden van spel- /ontwikkelingsmateriaal in een uitdagende en vertrouwde omgeving, wordt de individuele ontwikkeling van de peuters gestimuleerd en ontplooid.

 

Gelegenheid tot ontwikkelen van sociale competenties…

Wanneer peuters onvoldoende mogelijkheden hebben om te spelen, lopen zij risico om een ontwikkelingsachterstand op te lopen. In onze peutergroep worden peuters gestimuleerd om veelzijdige speelervaring op te doen, zowel individueel als in groepsverband. De daarbij gebruikte ruimte en het materiaal moeten peuters uitdagen, hun belangstelling oproepen en passen bij hun ontwikkelingsniveau. Binnen de peuterspeelzaal komen peuters volop in contact met  leeftijdsgenootjes en volwassenen, waarmee ze een relatie kunnen aangaan en kunnen leren samen te spelen. Onze adequate ondersteuning door de leidsters, die ruimte bieden om dingen uit te proberen en indien nodig te begrenzen, is een belangrijke voorwaarde voor het oefenen van de sociale competentie. De eigenheid en de mogelijkheden van elke peuter krijgt een plaats binnen de grenzen van de groep, de beschikbare ruimte en het spelmateriaal. Als voorbereiding op het leven in een samenleving is het in de groepsdynamiek van de peutergroep belangrijk dat de peuters leren om rekening te houden met elkaar, samen te delen en elkaar te helpen. Alle peuters van de groep zijn belangrijk en niemand mag buitengesloten worden.

 

Respect

De kans om zich waarden en normen eigen te maken....


 

 

Respect als sleutelwoord voor het omgaan met andere peuters en de leidsters, het omgaan met de omgeving en het omgaang met het speelmateriaal. Hierbij zien de peuters de gediplomeerde leidsters als rolmodel, immers peuters imiteren de volwassene en nemen hun gedrag over als zijnde een vanzelfsprekendheid. 

 

Peuters dienen op te groeien tot sociale mensen die zich aan de regels van onze samenleving houden. Binnen de opvoeding krijgen zij waarden en normen mee. Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaald gedrag of aan bepaalde dingen of gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Waarden zijn onmiskenbaar cultuurgebonden; ze veranderen in de loop van de tijd en variëren per samenleving. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften over hoe volwassenen en kinderen zich behoren te gedragen. De waarde is bijvoorbeeld: respect hebben voor elkaar. De norm is dat geen enkele vorm van agressie is toegestaan. Binnen de peuterspeelzaal staan een aantal waarden centraal: plezier, veiligheid, samenwerken, autonomie, geduld, eigenheid, respect, zelfstandigheid, erkenning en waardering. Er wordt de peuters aangeleerd om beleefd te zijn tegen elkaar en tegen volwassenen. Algemeen geldende omgangsvormen zoals elkaar begroeten, dank je wel zeggen e.d. gelden als norm.  Er wordt op het taalgebruik van de kinderen gelet en zo nodig wordt hierin gecorrigeerd. De leidster is in haar handelen bewust van de voorbeeldfunctie. Zij gaat met respect met iedere peuter om. Peuters hebben behoefte aan duidelijkheid.

 

Pedagogisch beleidsplan

Klik hier om het pedagogisch beleidsplan 2016 te lezen.